Holland District Grand Lodge nr. 1

Veel gestelde vragen

Klik op één van de vragen om het antwoord te zien of selecteer één van de items in het menu om verder te gaan.

1. De Broederschap wordt wel eens een “Orde” genoemd. Wat is een Orde?

Een orde is een lichaam van personen met hetzelfde beroep of ambt, dat wordt gezien als een aparte klasse in de maatschappij of een broederschap, aaneengeschakeld door gemeenschappelijke leefregels, die een verbonds- of geestelijk karakter heeft en bepaalde doelen nastreeft. Een orde is een vereniging die ten doel heeft te arbeiden aan de geestelijke vorming van haar leden en daardoor de geestelijke ontwikkeling van de mensheid in het algemeen tracht te bevorderen. Een Orde is een vereniging van een aantal gelijkgestemden, gelijkgerichten en gelijkgemotiveerden, die elkaar vinden en vrijwillig opteren voor een besloten samenzijn, waar morele normen en waarden alsook religieuze worden uitgediept, gecultiveerd en uitgedragen. U mag zelf uitmaken welke van de drie u het meeste aanspreekt.

Back to Top


2. Wat is het doel van de Broederschap?

Er zijn hierop een verscheidenheid aan antwoorden te geven., omdat van huis uit geen eensluidend alternatief gegeven werd als gezaghebbend zijnde. Wij willen hierbij proberen deze vraag zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. De Broederschap der Mechanics is een vriendelijke, weldadige en sacrale organisatie. Maar zij is meer: Zij is een wettelijk erkende, niet op winstbejag gestoelde organisatie, het wijst elke discriminatie af, vooral op grond van ras, geloof, geslacht, nationaliteit of huidskleur. Het is een liefdadige organisatie. Het is gewijd aan het concept van het Vaderschap van God en de broederschap van alle mensen.

Back to Top


3. Wat is haar functie?

Haar functie is, haar leden aan te moedigen in de ontwikkeling van hun sociale, religieuze en burgerlijke verantwoordelijkheden. Door haar lessen (lectuur) en door (zelf) onderricht leert zij haar leden eerlijkheid en integriteit en bewerkstelligt in het land waar zij gevestigd is een unieke positie van vertrouwen, goede wil en weldadige overweging.

Back to Top


4. Is de Broederschap een geheime vereniging?

Neen. Mechanics ontmoeten elkaar in gebouwen, eenvoudigweg loges genoemd. Er wordt met gereedschappen gewerkt, die diepe morele waarheden symboliseren, die op de filosofie van het leven gebaseerd zijn. Het is geen geheime vereniging maar heeft wel geheimen die niet aan niet-leden kunnen worden geopenbaard. Het is in wezen geen geheime vereniging, maar wel een vereniging met geheimen.

Back to Top


5. Is de Broederschap een religieuze vereniging?

Neen. De Broederschap is geen religieuze vereniging. Het is meer een levenshouding. Wel zijn veel dominees en andere religieuze voorgangers actieve leden. Elk lid is vrij in zijn religieuze keuze en de Broederschap onderwijst haar leden ook in geloof, hoop en liefde.

Back to Top


6. Wat is dan zo belangrijk in het Mechanisme?

Het mooiste en fascinerende van de Broederschap is dat zoveel mensen van verschillende origine in vrede samenkomen, nooit in religieuze of politieke discussies vervallen, hun zaken altijd in harmonie en vriendschap afhandelen en elkaar "broeder" noemen. De ritualen en ceremoniën worden door de leden als de meest bewogen ervaring in hun leven beschouwd en ook als een welkome aanvulling van hun religieuze beleving. In de Broederschap is iedereen gelijk, ongeacht de maatschappelijke positie.

Back to Top


7. Is de Broederschap een charitatieve vereniging?

Neen. De Broederschap is geen filantropische instelling. Zij doet wel aan liefdadigheid, zoals het steunen (financieel) van liefdadigheidsinstellingen en het versturen van kleding en schoeisel voor minder bedeelde kinderen in arme landen. De Broederschap heeft zelfs adoptiekinderen in arme landen. Ze staat haar leden bij in tijden van tegenspoed, zowel materieel als immaterieel, maar is geen verzekeringsmaatschappij en keert geen zieken, ouderdom of overlijdensuitkering uit.

Back to Top


8. Waarom zijn er dan van tijd tot tijd twijfels en wantrouwen aan de kant van niet-leden over de geheime en innerlijk onderricht?

De vraag aan ons is: Hoe kunnen wij deze twijfels en achterdocht bij de niet-leden uitwissen? Nogmaals, onbekend maakt natuurlijk onbemind. Voor ons is geen betere manier deze twijfels en achterdocht naar het rijk der fabelen te verwijzen dan onze sociale, burgerlijke en religieuze handelingen daadwerkelijk in de praktijk uit te oefenen met waardigheid, eerlijkheid en met humanitaire gevoelens. Ja, met alle bovengenoemde deugden, maar bovenal met geloof, hoop en liefde.

Back to Top


9. Waar is de oorsprong van de Broederschap?

De oorsprong van de Broederschap is nog in nevelen gehuld (zie pagina Historie). Zij bestaat sinds onheuglijke tijden en de beoefening van het Mechanisme is altijd universeel geweest. Zelfs in het stenentijdperk vervaardigden mechanics gereedschappen voor de jacht, zoals stenen bijlen, messen van stenen en speren van scherpe beenderen van grote vissen. De Bijbel leert ons over de eerste metaalbewerker en wijst erop dat zelfs in die dagen de mechanics uit de schoot der aarde materialen verkregen, waarmee zij verschillende voorwerpen vervaardigden. De beoefening van het Mechanisme is nauw verweven met de wereldgeschiedenis van de vroegste tijden af tot in onze moderne tijd.

Back to Top


10. Wat zijn de vereisten voor het lidmaatschap van de Broederschap ?

Tegenwoordig is het niet noodzakelijk een beroepswerktuigkundige te zijn om tot onze oude, edele en doorluchtige Broederschap te worden toegelaten. Een vrij man van goede naam, die deugdelijk door een broeder onzer Orde is aanbevolen, kan aangenomen worden in een van onze loges, indien hij zulks wenst. Niemand kan evenwel worden aangenomen als hij niet in staat is te bewijzen, dat hij die eigenschappen bezit, die volgens onze constituties en reglementen hem in aanmerking kunnen doen komen om als kandidaat te worden voorgesteld voor inwijding. Hij moet de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben, van goede naam en faam bekend staan, van onbesproken gedrag en uit eigen vrije wil en overtuiging. Hierdoor toont hij de wereld dat zijn karakter hem toegang heeft verschaft tot onze Bond van Broederschap en Liefde. Wanneer uw aanvraag compleet is wordt het door minstens 2 leden van de loge meeondertekend (borg) en daarna in een algemene ledenvergadering voorgelezen. Een comité bestaande uit 3 bestuursleden zal u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en u in het kort mededelen wat wij van u verlangen en wat u van ons kunt verwachten. Na rapportage van dit comité zal u door de algemene vergadering worden geballoteerd. Na een gunstige ballotage start dan het proces van de aanname.

Back to Top